Πληροφοριακές πινακίδες

Πληροφοριακές Πινακίδες

Σε όλες οι θέσεις παρατηρητηρίων ορνιθοπανίδας αλλά και πολλές άλλες στην περίμετρο του Κόλπου της Καλλονής (υγρότοπος Νυφίδας μέχρι υγρότοπος Παρακοίλων) έχουν τοποθετηθεί 12 ξύλινες ενημερωτικές πινακίδες. Κάθε πινακίδα περιέχει αναλυτικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής με σημειωμένους όλους τους επισκέψιμους υγροτόπους, πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του καθενός από αυτούς και επίσης για τα αναμενόμενα είδη πουλιών που εμφανίζονται εκεί.

Χάρτης πληροφοριακών πινακίδων