Θεσμικό Πλαίσιο

Ο καθορισμός προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα στόχο έχει την προστασία και διατήρηση σημαντικών φυσικών οικοτόπων, ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας (και των ενδιαιτημάτων τους) και φυσικών τοπίων.

Κατευθύνεται από τους νόμους 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (και την τροποποίησή του με τον ν.3937/2011 «Για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις») και το ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Στη χώρα μας ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών:

  • Περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας (Natura 2000)
  • Εθνικά Πάρκα
  • Καταφύγια άγριας ζωής (ΚΑΖ)
  • Προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί

Για τη θεσμοθέτηση των Περιοχών Προστασίας της Βιοποικιλότητας και των Εθνικών Πάρκων συντάσσεται Ειδική περιβαλλοντική Μελέτη-ΕΠΜ και Σχέδια Διαχείρισης-ΣΔ προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος-ΠΔ.

Υπουργείο Περιβάλλοντος: Νομοθεσία